OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z PŘÍJMU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI

Osvobození od daně je definováno konkrétně § 4 zákona o dani z příjmu, resp. v případě bezúplatných příjmů § 4a. Bydliště v nemovitosti minimálně 2 roky Příjem z prodeje nemovitosti je osvobozen, pokud v daném domě či bytě prodávající bydlel (resp. měl bydliště) po dobu minimálně 2 let bezprostředně před prodejem. Pokud se daná nemovitost nachází ve společném jmění manželů (SJM), stačí pokud tuto podmínku splnil alespoň jeden z manželů. Stěžejní jsou v tomto případě osvobození dva pojmy – bezprostředně před prodejem a bydliště Bydliště Trvalý pobyt není podmínkou. Je však třeba prokázat, že zde dotyčný opravdu bydlel. K tomu postačí doložit např. že mu sem byla doručována korespondence (výpisy z bank, účty za energie, …). V případě některých finančních úřadů postačí i čestné prohlášení souseda. Bezprostředně před prodejem Bezprostředně neznamená, že v nemovitosti musíte bydlet dokud se neprodá. V případě, že se vystěhujete nějakou dobu před prodejem, aby byl dům dostupný pro prezentaci při prohlídkách, je stále tato podmínka splněna. Ale pozor! Pokud byste se odstěhovali a nemovitost mezi prodejem ještě chvíli pronajímali, s velkou pravděpodobností splnění této podmínky neobhájíte. Toto osvobození se navíc týká pouze prodeje nemovitostí. Při prodeji družstevních podílů je tedy uplatnit nelze. Vlastnictví déle než 5 let Dalším případem osvobození je vlastnictví nemovitostí po dobu delší než 5 let před prodejem. Počítá se dokonce i to, pokud byl před vám vlastníkem někdo z vaší rodiny a vy jste ji nabyl dědictvím v řadě přímé. Do pětileté doby se pak započítává i doba, kdy ji vlastnil předchozí majitel. Tato pětiletá podmínka platí i u příjmů z prodeje družstevního podílu. Jediným rozdílem je, že pokud by příjem přesáhl částku 5 000 000,- Kč, je nutné oznámit tento příjem správci daně (tj. podat daňové přiznání) i v případě osvobození. Je to z toho důvodu, že převod družstevních podílů nejsou evidovány v katastru nemovitostí. Splnění obou výše uvedených podmínek je zároveň omezeno následovně: 1. nemovitost nesmí být v požadované době v majetku obchodní společnost 2. časovou podmínku nelze obejít uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí Uspokojení vlastní bytové potřeby Třetí případ osvobození už nesouvisí s dobou vlastnictví či užívání dané nemovitosti, ale naopak s účelem, na který budou využity peníze z prodeje. Příjem z prodeje je osvobozen od daně z příjmů, pokud bude v období jednoho roku před až jednoho roku po prodeji využitý pro uspokojení bytové potřeby. Konkrétní případy, které lze považovat za uspokojení bytové potřeby definuje 15 zákona o daních z příjmů. Příklady uspokojení vlastní bytové potřeby a) výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, nebo změna stavby, b) koupě pozemku za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy nebo koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c), c) koupě 1. bytového domu, 2. rodinného domu, 3. rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu, 4. jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, d) splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu, e) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu , bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, f) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, rodinného domu nebo bytového domu, g) úhrada za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu, h) splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g), pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby. I zde platí podmínka, že nemovitost nesmí být v období 2 let před prodejem v majetku obchodní společnosti. Dědění a darování Jak jsem si již řekli v minulém článku, do příjmů se počítají i tzv. bezúplatné příjmy. Pokud tedy dostanete byt, počítá se daň z jeho hodnoty. Ve většině případů se vás ale daň pravděpodobně nedotkne. U věcí nabytých dědictvím je to celkem jednoduché – dle § 4a jsou příjmy v rámci dědictví od daně osvobozeny. V případě, že získáte věc darováním, dotkne se vás daň jenom v případě, že neplníte některou z následujících podmínek. Od daně jsou dle § 10 osvobozeny bezúplatné příjmy: 1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, 2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou, 3. obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2, 4. nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč.


Publikováno: 06.03.2017
OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z PŘÍJMU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI